ວິທີແກ້ໄຂ

lkproduct (3)
lkproduct (10)
lkproduct (8)
lkproduct (9)
ຜະລິດຕະພັນ lk (7)
lkproduct (5)
lkproduct (1)
lkproduct (4)
lkproduct (6)